Michalici

Wspólnoty

Rada Duszpasterska

W Niedzielę Palmową Roku Pańskiego 2015 zostaje powołana nowa Rada Duszpasterska w parafii p.w. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej. Członkowie Rady zostali wybrani przez parafian w tajnym głosowaniu, które odbywało się od niedzieli 22 lutego 2015 r. do niedzieli 1 marca 2015 r.

Na podstawie tego głosowania i po dogłębnym rozeznaniu na modlitwie, powołuję – na trzyletnią kadencję – następujące osoby do Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 1. Bienias Bronisław
 2. Cul Janina
 3. Duc Roman
 4. Kantyka Tadeusz
 5. Kijas Stanisław
 6. Olszowska Małgorzata
 7. Pach Ryszard
 8. Szwed Marian
 9. Szwed Stanisława
 10. Urbaniec Paweł
 11. Urbaniec Władysław
 12. Wiewióra Katarzyna

Cele i zadania rady duszpasterskiej:

Rada Parafialna stanowi grono osób służących proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Członków Rady powołuje proboszcz na okres 3 lat. Rada zbiera się na posiedzeniu przynajmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej.

Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. Pobudza i stara się o rozwój inicjatyw apostolskich w parafii, a także wspomaga duchowieństwo w pracy duszpasterskiej i katechetycznej. Wyraża opinię w sprawach ważnych dla parafii, przedstawia propozycje i wnioski oraz wspiera proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi.

Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jedynie głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej.

Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Ponieważ wykonywanie tych zadań wymaga od członków Rady dojrzałości duchowej i odpowiedniego poziomu religijnej wiedzy, to powinni oni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę poprzez czytanie Pisma Świętego, słuchanie wykładów, rekolekcje, itp.

Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członków trwa trzy lata. W momencie zmiany Proboszcza, Rada z samego prawa przestaje istnieć, i nowy Proboszcz ma prawo zmienić skład Rady.

Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady powoduje pozbawienie członkostwa po uprzedniej konsultacji z Radą.

WRÓĆ