Michalici

Projekty

Parafia nasza jest w trakcie realizacji projektu pn. „Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej”. Przedsięwzięcie to jest dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Realizacja projektu ma na celu wygenerowanie oszczędności energii, redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz osiągnięcie lepszego standardu energetycznego budynków kościoła i plebanii. Realizacja przedsięwzięcia będzie służyła również podwyższeniu standardu techniczno-użytkowego obu obiektów. Zakres przedsięwzięcia bezpośrednio wynika z przygotowanych audytów energetycznych.

Projekt obejmuje swoim zakresem następujące prace inwestycyjne do wykonania:

I. Na terenie kościoła:

 1. Docieplenie stropu zewnętrznego.
 2. Docieplenie stropu wewnętrznego.
 3. Docieplenie ściany wewnętrznej.
 4. Docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia.
 5. Docieplenie podłogi na gruncie.
 6. Wymiana okien.
 7. Uszczelnienie drzwi głównych.
 8. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.
 9. Modernizacja instalacji grzewczej. Montaż kotła olejowego, rozdzielenie obiegów na kościół i część użytkową (oddzielny obieg dla kościoła i dla części użytkowej o wyższej temperaturze), modyfikacja instalacji CO, montaż brakujących grzejników, montaż termozaworów, instalacja systemu sterowania pogodowego.

II. Na terenie plebani planowane są następujące działania:

 1. Docieplenie stropu zewnętrznego.
 2. Docieplenie ściany zewnętrznej.
 3. Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej.
 4. Modernizacja instalacji grzewczej. Wymiana kotła na kocioł opalany brykietem drzewnym z zasobnikiem i automatycznym podajnikiem, montaż automatyki pogodowej sterującej zaniżaniem temperatury w pomieszczeniach, wymiana grzejników dotychczas niewymienionych, instalacja brakujących termozaworów.

Obecnie realizowane są prace na terenie kościoła. O postępach w realizacji projektu będziemy informowali na bieżąco.


Zapytania ofertowe odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego

Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej:

Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru

Zawiadomienie o zakończeniu i unieważnieniu postępowania (18 września 2020 r.)

Zapytanie Ofertowe - Prace Budowlane

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (26.09.2020 r.)

Zapytanie Ofertowe - Opracowanie Dokumentacji Przetargowej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – dla Opracowania Dokumentacji Przetargowej 


Drugie zapytanie ofertowe (21 listopada 2020 r.) odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej:

Audyt

Zapytanie Ofertowe - Roboty Budowlane - Kotłownia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – dla Roboty Budowlane – Kotłownia 

Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru (2 grudnia 2020 r.)

Zawiadomienie o zakończeniu i unieważnieniu postępowania (11 grudnia 2020 r.)

Zapytanie Ofertowe - Tablice (4 grudnia 2020 r.)

Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 - wzór umowy

Załącznik nr. 3 - potwierdzenie wykonania wizji lokalnej

Załącznik nr. 4 - instrukcja oznakowania - środki krajowe z dn. 24 marca 2015 r.

Wydłużenie terminu składania ofert na tablicę informacyjną i pamiątkową (20 lutego 2021 r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - tablice (8 marca 2021 r.)


Audyt plebanii 

Audyt kościoła

Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru (II) (25 stycznia 2021 r.)

Załącznik nr. 1 - Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej 

Załącznik nr. 2 - Potwierdzenie pobrania dokumentacji 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - świadczenie usług nadzoru inwestorskiego (22 mara 2021 r.)


Zapytanie Ofertowe - Tablica Informacyjna (19 kwietnia 2021 r.)

Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 - wzór umowy

Załącznik nr. 3 - potwierdzenie dokonania wizji lokalnej

Załącznik nr. 4 - instrukcja oznakowania - środki krajowe z dn. 24 marca 2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Tablice Informacyjne (07 maja 2021 r.)


Zapytanie Ofertowe - Przygotowanie Zamówień (7 lutego 2022 r.)

Załącznik nr. 2 do Zapytania Ofertowego - specyfikacja usług i wycena

Załącznik nr. 3 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy z załącznikami

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (18 lutego 2022 r.)


Zapytanie Ofertowe - Opracowanie Opinii Ornitologicznej Budynku Plebanii (8 marca 2022 r.)

Zapytanie Ofertowe

Formularz Oferty

Załącznik nr. 1 do Formularza Oferty - oświadczenie

Załącznik nr. 2 do Formularza Oferty - oświadczenie

Załącznik nr. 3 do Formularza Oferty - wykaz głównych usług

Załącznik nr. 4 do Formularza Oferty - oświadczenie (powiązanie kapitałowe)

Załącznik nr. 5 do Formularza Oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji usługodawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Załącznik nr. 6 do Formularza Oferty - zakres rzeczowy części zamówienia, jaką usługodawca zamierza powierzyć podwykonawcą

Wzór Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24 marca 2022 r.)


Zapytanie Ofertowe - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku kościoła parafialnego i plebanii (18 marca 2022 r.)

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr. 2 do Zapytania Ofertowego - umowa na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych

Załącznik nr. 5 do Zapytania Ofertowego - oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Formularz Oferty wraz z załącznikami

Harmonogram

Efektywne energetyczne obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej - przedmiar robót

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (1 kwietnia 2022 r.)

Uaktualnione Zapytanie Ofertowe - przedłużony termin składania ofert (1 kwietnia 2022 r.)

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych (21 kwietnia 2022 r.)