Michalici

Projekty

Parafia Rzymsko Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej w okresie od 25.07.2017r. do 13.12.2022r. zrealizowała projekt po nazwą: „Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej” współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” o wartości całkowitej 1 745 798zł. Otrzymane dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 1 025 765zł.

Zakres projektu objął:

I. Na terenie kościoła:

 • Docieplenie stropu zewnętrznego.
 • Docieplenie stropu wewnętrznego.
 • Docieplenie ściany wewnętrznej.
 • Docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia.
 • Docieplenie podłogi na gruncie.
 • Wymiana okien.
 • Uszczelnienie drzwi głównych.
 • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.
 • Modernizacja instalacji grzewczej. Montaż kotła olejowego, rozdzielenie obiegów na kościół i część użytkową (oddzielny obieg dla kościoła i dla części użytkowej o wyższej temperaturze), modyfikacja instalacji CO, montaż brakujących grzejników, montaż termozaworów, instalacja systemu sterowania pogodowego.

II. Na terenie plebani planowane są następujące działania:

 • Docieplenie stropu zewnętrznego.
 • Docieplenie ściany zewnętrznej.
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby instalacji ciepłej wody użytkowej.
 • Modernizacja instalacji grzewczej. Wymiana kotła na kocioł opalany brykietem drzewnym z zasobnikiem i automatycznym podajnikiem, montaż automatyki pogodowej sterującej zaniżaniem temperatury w pomieszczeniach, wymiana grzejników dotychczas niewymienionych, instalacja brakujących termozaworów.

Realizacja projektu miała na celu wygenerowanie oszczędności energii, redukcji emisji CO2 do atmosfery oraz osiągnięcie lepszego standardu energetycznego budynków kościoła i plebanii.

Wskaźniki produktu osiągnięte w wyniku realizacji projektu

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość

Liczba budynków publicznych
o powierzchni całkowitej ponad  500m2

szt.

2

Powierzchnia użytkowa o regulowanej temperaturze powietrza

m2

1 706

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

MWe

0,01

Wskaźniki rezultatu osiągnięte w wyniku realizacji projektu

 

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość

Zmniejszenie emisji CO2

Mg/rok

185,82

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI)

GJ/rok

2 459,01

Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

MWt/rok

2,53

Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych

MWe/rok

179,10


Zapytania ofertowe odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego

Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej:

Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru

Zawiadomienie o zakończeniu i unieważnieniu postępowania (18 września 2020 r.)

Zapytanie Ofertowe - Prace Budowlane

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (26.09.2020 r.)

Zapytanie Ofertowe - Opracowanie Dokumentacji Przetargowej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – dla Opracowania Dokumentacji Przetargowej 


Drugie zapytanie ofertowe (21 listopada 2020 r.) odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego Efektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej:

Audyt

Zapytanie Ofertowe - Roboty Budowlane - Kotłownia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – dla Roboty Budowlane – Kotłownia 

Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru (2 grudnia 2020 r.)

Zawiadomienie o zakończeniu i unieważnieniu postępowania (11 grudnia 2020 r.)

Zapytanie Ofertowe - Tablice (4 grudnia 2020 r.)

Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 - wzór umowy

Załącznik nr. 3 - potwierdzenie wykonania wizji lokalnej

Załącznik nr. 4 - instrukcja oznakowania - środki krajowe z dn. 24 marca 2015 r.

Wydłużenie terminu składania ofert na tablicę informacyjną i pamiątkową (20 lutego 2021 r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - tablice (8 marca 2021 r.)


Audyt plebanii 

Audyt kościoła

Zapytanie Ofertowe - Inspektor Nadzoru (II) (25 stycznia 2021 r.)

Załącznik nr. 1 - Potwierdzenie wykonania wizji lokalnej 

Załącznik nr. 2 - Potwierdzenie pobrania dokumentacji 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - świadczenie usług nadzoru inwestorskiego (22 mara 2021 r.)


Zapytanie Ofertowe - Tablica Informacyjna (19 kwietnia 2021 r.)

Załącznik nr. 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 - wzór umowy

Załącznik nr. 3 - potwierdzenie dokonania wizji lokalnej

Załącznik nr. 4 - instrukcja oznakowania - środki krajowe z dn. 24 marca 2015 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Tablice Informacyjne (07 maja 2021 r.)


Zapytanie Ofertowe - Przygotowanie Zamówień (7 lutego 2022 r.)

Załącznik nr. 2 do Zapytania Ofertowego - specyfikacja usług i wycena

Załącznik nr. 3 do Zapytania Ofertowego - wzór umowy

Zapytanie Ofertowe

Formularz ofertowy z załącznikami

Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty (18 lutego 2022 r.)


Zapytanie Ofertowe - Opracowanie Opinii Ornitologicznej Budynku Plebanii (8 marca 2022 r.)

Zapytanie Ofertowe

Formularz Oferty

Załącznik nr. 1 do Formularza Oferty - oświadczenie

Załącznik nr. 2 do Formularza Oferty - oświadczenie

Załącznik nr. 3 do Formularza Oferty - wykaz głównych usług

Załącznik nr. 4 do Formularza Oferty - oświadczenie (powiązanie kapitałowe)

Załącznik nr. 5 do Formularza Oferty - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji usługodawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Załącznik nr. 6 do Formularza Oferty - zakres rzeczowy części zamówienia, jaką usługodawca zamierza powierzyć podwykonawcą

Wzór Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (24 marca 2022 r.)


Zapytanie Ofertowe - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku kościoła parafialnego i plebanii (18 marca 2022 r.)

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr. 2 do Zapytania Ofertowego - umowa na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych

Załącznik nr. 5 do Zapytania Ofertowego - oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

Formularz Oferty wraz z załącznikami

Harmonogram

Efektywne energetyczne obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej - przedmiar robót

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (1 kwietnia 2022 r.)

Uaktualnione Zapytanie Ofertowe - przedłużony termin składania ofert (1 kwietnia 2022 r.)

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych (21 kwietnia 2022 r.)