List Ojca Generała z okazji Patronalnego Święta Świętego Michała Archanioła

facebook twitter

04-02-2023

​​​​​​​Głoś Imię Pana, Króla Wszechmocy i chwały. Złącz się z chórami niebios, zastępów wspaniałych. Harfa i róg niech zagra: „Któż jest jak Bóg!”, by krańce ziemi słyszały... (Pieśń „Głoś Imię Pana”)

Drodzy Współbracia Michalici!
Umiłowani Czciciele Świętego Michała Archanioła!

Przez Dobrego Boga, Pana czasu i wieczności, który w swej wspaniałomyślności hojnie obdarza nas wszelkimi potrzebnymi do uświęcenia i zbawienia łaskami, zostajemy dzisiaj zaproszeni do przeżywania Święta naszego Patrona – Świętego Michała Archanioła.

Z przepełnionymi wdzięcznością sercami, w kontemplacyjnym zamyśleniu i podziwie, stajemy wobec tajemnicy Stwórcy, który tworzy z niczego i konsekwentnie podtrzymuje wszechświat, a człowiekowi powierza troskę o jego przyszłość i rozwój. Ileż trzeba w Bogu zakorzenionej mądrości, by realizując powierzoną przez Stwórcę misję, pozostawać nieustannie zapatrzonym w Jego oblicze, zasłuchanym w Jego głos i posłusznym Jego świętej woli. Na naszą drogę czynienia sobie ziemi poddaną zostajemy przez Opatrzność uposażeni w dar Wielkiego Patrona.

Święty Michał Archanioł, jako wysłannik Boga i zwiastun Bożej chwały, jest dla nas gwarantem poznania objawionej prawdy o Stwórcy i posiadania właściwego Jego obrazu. To On, na język stworzenia, przekłada tajemnicę istoty i istnienia Boga, mówi: kim i jaki jest Bóg, przybliża Jego przymioty, szkicuje zarys właściwych relacji człowieka-dzieła do Boga-Twórcy, przekonuje o niczym nieograniczonej miłości Stworzyciela hojnego w przebaczenie i bogatego w miłosierdzie.

Święty Michał Archanioł, będąc stróżem i patronem Kościoła, jako pogromca szatana i postrach złych duchów, staje się naszym najpewniejszym obrońcą i wzorem w drodze zbawienia. To On, przykładem swojego bezkompromisowego wyboru, uczy nas konieczności  przyjmowania postawy bezgraniczenego zawierzenia i pełnego zaufania odwiecznemu planowi Opatrzności. On Boga zawsze bierze na poważnie, a każdy Jego zamysł traktuje odpowiedzialnie.

Święty Michał Archanioł, jako przedstawiający Najwyższemu prośby nasze, przedstawia nas Bogu w każdym momencie historii naszego życia, w każdej chwili oręduje za nami i wstawia się we wszystkim, co nawet najbardziej prozaiczne. On nas kocha, jesteśmy Mu najbliżsi i bardzo Mu na nas zależy.

Przeżywając tegoroczne święto naszego Patrona z wdzięcznością, ufnością i nadzieją spoglądamy w kierunku Sanktuarium Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, gdzie właśnie w tych dniach zostaje wprowadzona nowa figura Wielkiego Archanioła.

Błogosławiony Ojciec Bronisław Markiewicz wskazuje nam miejsce: Stójmy więc przy tym Patronie i przy chwalebnym Jego zastępie, jako przy miłujących nas i nieprzezwyciężonych pomocnikach, obrońcach i przyjaciołach danych nam od Boga. Stójmy przy Nim gorącym nabożeńśtwem, pamiętając zawsze na to, że On, jako chorąży zbawienia, tych najchętniej swoją opieką osłania i swoją potęgą broni, którzy pamiętni na upomnienia i na prośby Zbawiciela gotowi są wszystko opuścić, wszystko poświęcić, byle się tylko zgorszeń świata uchronić (PiP nr 9/1902, s. 67).

Słowami zaczerpniętymi z Godzinek ku czci św. Michała Archanioła: Niech nic nad Boga więcej nie mamy droższego, miłością niech płoniemy w walce o cześć Jego, zachęcajmy się wzajemnie do gorliwego realizowania zamierzeń umiłowanego nade wszystko Boga w naszym życiu osobistym i wspólnotowym.

Błogosławionego, przepełnionego doświadczeniem dobroci Boga i ludzkiej życzliwości czasu świętowania.

Ks. Dariusz Wilk CSMA, Przełożony Generalny
Miejsce Piastowe, Święto Świętego Michała Archanioła’ 2019.

Podobne artykuły